Privacy Policy

Privacy Policy De Cavakoning

Privacy reglement De Cavakoning

In ons Privacy reglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de internetsite van De Cavakoning registreert;

Reglement: dit privacy reglement;

Privacy wetgeving: De Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. Toelichting op het Reglement

De Cavakoning mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft zij de plicht om haar klanten, partners en medewerkers:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

De Cavakoning vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft De Cavakoning in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens De Cavakoning expliciet om jouw toestemming moet vragen.

 1. De persoonsgegevens die De Cavakoning gebruikt en het doel van het gebruik

De Cavakoning verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van De Cavakoning, je de website bezoekt, je je inschrijft voor de nieuwsbrief, een werknemer of partner bent van De Cavakoning of als je via het contactformulier contact met ons opneemt.

De Cavakoning verzamelt naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN en IP- adres van haar klanten.

De Cavakoning verzamelt mogelijk naam, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersonen van haar klanten.

De Cavakoning verzamelt mogelijk naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN en BSN van haar medewerkers.

De Cavakoning verzamelt mogelijk naam, adres, telefoonnummer en IP-adres van haar websitebezoekers die het contactformulier invullen.

De Cavakoning verzamelt mogelijk naam, e-mailadres en IP-adres van haar websitebezoekers die zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die wordt gesloten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing);
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen.

Cookies

De Cavakoning plaatst cookies in de browser van haar websitebezoekers. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke pagina’s je op de website bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee we bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

Er zijn verschillende soorten cookies. De Cavakoning heeft voor het plaatsen van sommige cookies toestemming nodig. Deze toestemming verkrijgt De Cavakoning door (bij jouw eerste bezoek aan onze website) eenmalig om toestemming te vragen. Toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies kun je intrekken door de instellingen te wijzigen in de door jou gebruikte browser.

 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De Cavakoning verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven, zoals toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid).
 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

De Cavakoning verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens  alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel door personen werkzaam voor De Cavakoning worden ingezien, tenzij dit in Reglement anders is bepaald. Jouw persoonsgegevens worden door De Cavakoning beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor De Cavakoning om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor De Cavakoning ten aanzien van alle verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. De Cavakoning bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig voor een goede bedrijfsvoering, met inachtneming van de wettelijke termijn van 7 jaar.

 1. Jouw rechten als betrokkene
 • Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op(gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar sales@decavakoning.nl Als jouw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met De Cavakoning en probeert De Cavakoning er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door De Cavakoning? Ook daarvoor kun je contact met ons opnemen.

Uiteraard zal ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van De Cavakoning. Privacy reglement De Cavakoning versie mei 2020

Scroll naar boven